Остале услуге

Лабораторија пружа и следеће услуге из области заштите од пожара:

  1. Израду Програма основне обуке из области заштите од пожара за запослене у фирмама,
  2. Основну обуку и практичну проверу знања (тестирање) запослених, које се по закону врше једном у три године
  3. Израду Правила заштите од пожара, која обухватају и доношење Плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара,
  4. Пројектовање и тестирање система противпаничног осветљења,
  5. Израду једнополних електричних шема за разводне ормане и табле, и
  6. Преглед, мерење и испитивање громобранских инсталација са издавањем Извештаја о контроли громобранских инсталација.

Основна обука из области заштите од пожара спроводи се на основу Програма основне обуке, који потписује послодавац правног лица и који мора бити одобрен од Управе за заштиту од пожара и спасавање МУП-а РС.

Основна обука и тестирање запослених врши се у просторијама Ваше фирме или у просторијама Електротехничког факултета. Теоријска обука се обавља путем видео презентације. Практична обука се врши симулацијом активирања противпожарног апарата, а могуће је извести и стварно гашење ватре изазване у контролисаним условима. Провера знања се врши писменим путем (заокруживањем понуђених одговора на постављена питања).

Правила заштите од пожара одређују која су права и обавезе из области заштите од пожара како послодавца, тако и свих запослених (слично некадашњем Правилнику о заштити од пожара). Она морају да садрже и План евакуације (за његову израду користи се архитектонски пројекат објекта, на чијим основама морају да буду уцртани сви евакуациони путеви и обележене локације свих инсталираних противпаничних светиљки), као и упутства за поступање запослених у случају пожара (начини гашење почетног пожара, начин дизања узбуне, обавештавање ватрогасних јединица и остале противпожарне радње).

Електротехнички факултет пружа и услуге пројектовања нових и провере исправности постојећих система противпаничног осветљења.

Сви разводни ормани и табле морају да садрже једнополне електричне шеме, које су обавезни део пројектне документације.

Електротехнички факултет пружа услугу визуелног прегледа громобранских инсталација и мерења отпорности распростирања уземљивача, уз издавање Извештаја о спроведеној контроли. Описана испитивања Лабораторија врши за објекте у којима је изведена нисконапонска електрична инсталација 400/231V.

Од јуна 2011. године, Електротехнички факултет поседује и Лиценцу за обављање послова испитивања услова радне околине. Наш тим у новооснованој Лабораторији за испитивање услова радне околине, бави се и пословима безбедности и здравља на раду, у оквиру којих је и испитивање услова радне околине, које представља законску обавезу свих правних лица.