Пројекат Министарства за науку и технолошки развој у сарадњи са МУП РС - Управа за превентивну заштиту

Назив пројекта:

Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара

Евиденциони број пројекта:

36018

Руководилац пројекта:

проф. др Миомир Костић

Остали учесници на пројекту:

 • проф. др Миленко Ђурић
 • проф. др Радован Радосављевић
 • проф. др Лидија Ђокић (запослена на Архитектонском факултету Универзитета у Београду)
 • мр Јован Трифуновић
 • мр Неџад Хаџиефендић
 • Ана Перић (запослена на Архитектонском факултету Универзитета у Београду)
 • Немања Костић

                                               
Партнер Електротехничког факултета у реализацији пројекта:

Министарство унутрашњих послова РС, Управа за превентивну заштиту

Детаљан опис пројекта

Прегледом доступних статистичких података утврђено је да број пожара узрокованих кваром на електричној инсталацији представља 20–40% укупног броја пожара у зградама. Због сталног пораста броја електричних потрошача и старења електричних инсталација у стамбеним, пословним и јавним објектима, постоји тенденција раста наведеног процента. Уз то, на српском тржишту се појављују електричне компоненте непознатог порекла, а честа је и појава да неовлашћена лица врше извођење, поправке и преправке електричних инсталација и уређаја. Због тога је неопходнo спровести детаљна истраживања разлога за настанак пожара услед кварова на електричним инсталацијама, како би се развила методологија за испитивање електричних инсталација и верификацију њиховог квалитета.

Један од циљева пројекта је да се предложи доношење строже регулативе у нашој земљи, која ће обухватити начин и периодичност прегледа електричних инсталација, издавање дозвола за пласирање електричних компоненти на српско тржиште (нпр. продужних каблова који су чест узрок пожара) и изрицање казнених мера лицима која неовлашћено врше извођење и интервенције на електричним инсталацијама и уређајима. Осмислиће се и програм едукације становништва, а посебно деце у основним школама (путем флајера, предавања, квизова итд.). Биће израђене чек листе намењене становништву чијим би једноставним попуњавањем свако пунолетно лице могло да утврди опште стање електричне инсталације и потрошача у свом домаћинству.

У оквиру прве фазе пројекта извршиће се преглед и анализа како домаће и стране регулативе, тако и стручне литературе и научних радова из области заштите од пожара грађевинских објеката. Прикупиће се и анализирати статистички подаци о пожарима насталим на електричним инсталацијама у грађевинским објектима код нас и у свету. Како су електричне компоненте у додиру са грађевинским материјалима различитих карактеристика, анализираће се њихов међусобни утицај са аспекта могућности настанка кварова на електричним инсталацијама и развоја пожара у објекту. Размотриће се и утицај различитих грађевинских материјала на хемијске процесе који настају на додирним површинама са електричним компонентама (корозија, пирализација итд.). Посебно ће се анализирати термичка проводност најчешће коришћених грађевинских материјала, од које у великој мери зависи хлађење електричних компоненти. Грађевински материјали ће се класификовати и по ватроотпорности, а у циљу дефинисања препорука за конструкциона решења канала за полагање електричних каблова у зградама. Експериментални рад у лабораторији обухватиће детаљну анализу и класификацију кварова који представљају најчешће узроке пожара у електричним инсталацијама: преоптерећење, лабав контакт, редни електрични лук, повећана топлотна изолација итд.

У САД-у је од пре неколико година на снази регулатива према којој је у стамбеним зградама обавезна инсталaција заштитне компоненте под називом AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter), која се декларише као једина компонента која ефикасно штити од појаве редног електричног лука и пожара који он може да изазове. У оквиру пројекта се планира набавка неколико оваквих уређаја чије ће се тестирање извршити како у лабораторијским, тако и у реалним условима на терену (у стамбеним јединицама). Уколико резултати тестирања буду позитивни, предложиће се евентуалне технолошке модификације уређаја са циљем његове примене у Србији.

Експериментално ће се извршити упоредна анализа понашања сертификоване електроинсталационе опреме и опреме непознатог порекла која се може наћи на српском тржишту (извршиће се експерименти са стандардним електричним потрошачима прикљученим на електроинсталационе компоненте које су чест узрок пожара - продужни каблови,  утичнице, прекидачи,…). Извршиће се и експерименти на основу којих ће се потрошачи у домаћинству класификовати са аспекта потенцијалних опасности изазивања пожара на електричним инсталацијама.

Обавиће се и испитивања на терену, у оквиру којих ће се извршити прегледи електричних инсталација (визуелни, термовизијски, електричним мерењима) у типичним стамбеним и јавним објектима различите старости (изграђени пре 1970, од 1970. до 1990, и после 1990. год.). На основу добијених резултата дефинисаће се методологија, а на основу ње и препоруке за преглед електричних инсталација у зградама, а у зависности од њихове старости и намене.

Прикупиће се и анализирати извештаји са вештачења који се односе на пожаре који су изазвани ударом грома у грађевинске објекте. С обзиром на чињеницу да регулатива Европске уније више не допушта коришћење штапне хватаљке са уређајем за рано стартовање као замену за класичну громобранску заштитну инсталацију (у виду Фарадејевог кавеза), у оквиру пројекта ће се анализирати релевантна литература о њеној ефикасности. У зависности од резултата анализе, предложиће се њена даља употреба или ће се препоручити забрана њеног даљег коришћења у Србији.

У последњој фази пројекта биће развијен софтвер који треба да олакша процедуру верификације квалитета електричних инсталација. У оквиру пројекта ће се урадити и спецификација структуре и садржаја базе података о прегледаним електричним инсталацијама, начину и местима њиховог полагања, као и о пожарној угрожености зграда на територији Србије.

 

Очекивани кључни резултати пројекта

 1. Класификација кварова на електричним инсталацијама који могу да буду узрок пожара
 2. Класификација потрошача у стамбеним објектима са аспекта потенцијалних опасности изазивања пожара
 3. Класификација грађевинских материјала према њиховој ватроотпорности и препоруке конструкционих решења за полагање електричних каблова у зградама
 4. Методологија за превентивни преглед стања електричних инсталација у грађевинским објектима: визуелни и термовизијски преглед, као и мерење релевантних параметара електричне инсталације
 5. Софтвер за верификацију квалитета електричне инсталације
 6. Спецификација структуре и садржаја базе података о извршеним прегледима електричних инсталација, пожарима и пожарној угрожености зграда на територији Републике Србије
 7. Резултати упоредне анализе понашања сертификованих електроинсталационих компоненти и компоненти непознатог порекла
 8. Препоруке за безбедно коришћење нисконапонске електричне инсталације, укључујући и препоруке за безбедан рад са стандардним потрошачима електричне енергије у домаћинству (израда чек листе за проверу стања њихове исправности)
 9. Препорука за коришћење уређаја AFCI за детекцију редног електричног лука (уз предложене технолошке модификације) или образложено мишљење о неадекватности његове употребе у Србији
 10. Препорука за даље коришћење штапних хватаљки са уређајем за рано стартовање или образложено мишљење о неадекватности њихове употребе у Србији
 11. Коментари о недостацима постојеће регулативе из области спречавања појаве пожара (правилници, стандарди) и препоруке за њихово побољшање (препоруке ће се односити на начин и учесталост периодичних испитивања и проверу квалитета електричних инсталација у зависности од старости и намене зграде, на контролу квалитета електроинсталационих компоненти на српском тржишту, као и на изрицање казнених мера за неовлашћено извођење радова на нисконапонским електричним инсталацијама)
 12. Коментари о начинима прикључења кућне инсталације на нисконапонску електричну мрежу у сеоским подручјима и викенд насељима, изведени на основу анализе резултата вештачења у случајевима настанка пожара услед удара грома
 13. Брошура о превентивној заштити од пожара, припремљена тако да буде разумљива и нестручним особама
 14. Програм едукације деце у основним школама из области безбедног руковања електричним компонентама и уређајима у домаћинству (како са аспекта заштите од појаве пожара, тако и са аспекта заштите од електричног удара)
 15. Организација семинара из области превентивне заштите од пожара за представнике општина Републике Србије
 16. Научни радови публиковани у међународним и домаћим часописима, односно представљени на међународним и домаћим конференцијама