Законска регулатива

Чланом 40 Закона о заштити од пожара (Сл. гласник РС, број 111/2009), који је почео да се примењује 11.10.2010. године, налаже се да се све уграђене инсталације морају одржавати у исправном стању и периодично контролисати.


reg40

clan82
clan82áclan82b

Oвим Законом (члан 82) за неспровођење прописаних мера периодичне контроле електричних инсталација за правна лица су предвиђене новчане казне до 1.000.000 динара.

Напомињемо да је Правилником о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине (Сл. гласник РС, број 94/06) одређено да периодични прегледи и испитивања електричних инсталација морају да се обављају сваке треће године.

Закон о заштити од пожара (Службени гласник Републике Србије број 111/09)
download

Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник Републике Србије број 101/05)
download

Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Службени лист СФРЈ", бројеви 53/88 и 54/88, и Службени лист СРЈ број 28/95)
download

Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине („Службени гласник РС“ бројеви 94/06 и 108/06-исправка)
download